Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο ΑΛΑΤΙ ΑΕ είναι δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου («Domain Name») www.dadakarides-salt.gr (εφ’ εξής η «Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα αποτελεί τον ηλεκτρονικό χώρο επικοινωνίας και ενημέρωσης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ανώνυμης εταιρίας εμπορίου άλατος ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ (εφ’ εξής η «Εταιρία»). Η Ιστοσελίδα υπογραμμίζει την δέσμευση της Εταιρίας στην άριστη ποιότητα και εξαιρετική εξυπηρέτηση στον χώρο του εμπορίου άλατος.

Επωνυμία: ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ

Δ/νση Έδρας: 2ο χιλμ. Λαγκαδά – Κολχικό, Θεσσαλονίκη

ΑΦΜ: 094189596

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν (εφ’ εξής οι «Όροι Χρήσης») καθώς και στους υπόλοιπους ενημερωτικούς συνδέσμους που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Ιστοσελίδας, δηλαδή στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Cookies. Ο χρήστης καλείται να διαβάσει τους Όρους Χρήσης προσεκτικά και να προβεί σε χρήση της Ιστοσελίδας, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή τους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων και συνεργατών, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρία που έχει κατασκευάσει την Ιστοσελίδα), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που -ενδεικτικά- περιλαμβάνει πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, λογότυπα κλπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσης τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η Εταιρία, σε περίπτωση προσβολής των ως άνω δικαιωμάτων της, διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτήν ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας. Υποχρεούται περαιτέρω να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Τέλος, αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και την Ιστοσελίδα από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Περιορισμός Ευθύνης – Δήλωση Αποποίησης

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας χωρίς όμως να εγγυάται ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετητών (servers) που την φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας υποστεί ο χρήστης, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση και αποδοχή των Όρων Χρήσης.

Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (ενδεικτικά προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» στην Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρία.

Η Ιστοσελίδα λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρίας. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν μια ενημερωτική προσφορά προς κάθε χρήστη, δεν αποτελούν νομική συμβουλή και δεν υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση προτροπή για τέλεση συγκεκριμένης ενέργειας ή παράλειψης.

Σύνδεσμοί («links») προς άλλους Ιστότοπους

Η διασύνδεση της Ιστοσελίδας με άλλους ιστότοπους μέσω συνδέσμων («links») πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση και πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών και η χρήση των συνδέσμων αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των χρηστών. Οι εν λόγω ιστότοποι υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία.

Η Εταιρία επιδιώκει την καλύτερη δυνατή ποιότητα και αξιοπιστία των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει. Δεν δύναται, όμως, να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πληρότητα των υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστότοπων αυτών, ούτε να παρεμβαίνει με διορθώσεις στο περιεχόμενο τους.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπτει η Εταιρία, ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει την Εταιρία και να απευθύνεται απευθείας στους ιστότοπους αυτούς, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με τους εν λόγω ιστότοπους.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Η Ιστοσελίδα παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή με τις επιλογές «Μου αρέσει» του Facebook και Instagram. Η επιλογή αυτή μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση στους λογαριασμούς του κάθε χρήστη στα κοινωνικά δίκτυα. Η Εταιρία δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων ούτε στα προφίλ των χρηστών σε αυτά. Ωστόσο, συνιστά ο κάθε χρήστης να διαβάζει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιλογή που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, ώστε να ενημερωθεί καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τις ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους των χρηστών των επιλογών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης διαφωνίας ή διαφοράς, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και των χρηστών της Ιστοσελίδας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δε θα

λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Επειδή οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να ενημερώνεσθε για το περιεχόμενο του παρόντος και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.

Τελευταία ενημέρωση: 14.06.2022