Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τη χρήση και τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που σας αφορούν καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των πληροφοριών αυτών. H παρούσα Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ενσωματώνονται δι’ αναφοράς.

H ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο ΑΛΑΤΙ ΑΕ, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί του 2ου χιλμ. Λαγκαδά – Κολχικού, Θεσσαλονίκη (εφ’ εξής η«Εταιρία» ή η «Ιστοσελίδα») ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει εσάς ως πρόσωπο το οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφ’ εξής το «Υποκείμενο») ότι κατά την επίσκεψη ή χρήση της ιστοσελίδας www.dadakarides-salt.gr,η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την ισχύουσα ευρωπαϊκήκαι εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Ν. 4624/2019, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (εφ’ εξής ο«GDPR»), καθώς καιτων αποφάσεων, οδηγιών και κανονιστικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία

Η Εταιρίαδιασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο της ταυτότητας του, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το Υποκείμενο ενέργειας.

Το Υποκείμενο εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την Εταιρίαγια οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην Εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας είναι αποκλειστική ευθύνη του Υποκειμένου.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας από ανήλικους

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 εδ. α) του GDPR σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Νόμου, ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίαςπροσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

3. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων

Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένωναπό την Εταιρία είναι η επικοινωνία με το Υποκείμενο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει αποστείλει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και μέσω των λοιπών διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram). Περαιτέρω, η Εταιρία συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναγκαία γιατις βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας της, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας (αναγκαία cookies). Όταν το Υποκείμενο εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, η Εταιρίαμπορεί,κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του, να συλλέξει επίσης δεδομένα περιήγησης για σκοπούς ανάλυσης (π.χ. παρακολούθηση επισκεψιμότητας), και για στατιστικούς σκοπούς (Τύπος Browser, Λειτουργικό Σύστημα, Internet Protocol Addresses (IP)), προκείμενου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο το Υποκείμενο αλληλοεπιδρά με την Ιστοσελίδα και να την βελτιώσει προς την αντίστοιχη κατεύθυνση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη κατηγορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική cookiesτης Ιστοσελίδας.

Η Εταιρίασυλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούςκαι μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

4. Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τηρούνται και φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον, αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους (βλ. παράγραφο υπ’ αριθμόν 3) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συμβατικής σχέσης μεταξύ της Εταιρίας και του πελάτη, και διαγράφονται-καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία,όπως λ.χ. σε περίπτωση ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης πράξης, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κλπ.

5. Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρίαδιεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρίαλαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

6. Παραβιάσεις δεδομένων

Η Εταιρίαδεσμεύεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της βάσης δεδομένων του θα ενημερώσει τα Υποκείμενα καθώς και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από την παραβίαση.

7. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η Εταιρίακαθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της.Η Εταιρίαεγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση ή διάθεση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση. Ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

8. Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας

Η Εταιρίαχρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λογιστή, επαγγελματία πληροφορικής, πάροχο web hosting και δικαστικούς επιμελητές) για να διαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών. Όταν η Εταιρίακάνει χρήση μιας εξωτερικής εταιρίας ή συνεργάτη, χρησιμοποιεί συμβατικές δεσμεύσεις και άλλα κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου χρησιμοποιούνται με τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα Πολιτική.

9. Χρήση Cookies

Η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies αναγκαία για τις βασικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας. Περαιτέρω, προκειμένου να αναλύσει την συμπεριφορά των επισκεπτών, να παρακολουθήσει τις προτιμήσεις, και να συγκεντρώσει πληροφορίες για το Υποκείμενο. Χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων, ώστε η Ιστοσελίδα να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του κάθε Υποκειμένου. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδαθυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του Υποκειμένου (όπως προτιμήσεις απεικόνισης, γλώσσα κλπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε το Υποκείμενο να μην χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα, εκτός εάν το επιθυμεί.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες για τα cookies που συλλέγουμε, δείτε την Πολιτική Cookies.

10. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε διασύνδεση της Εταιρίας μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους τουανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να 4 ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

11. Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 15-18, 20-21 GDPR) το Υποκείμενο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσωαποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσητης Εταιρίαςinfo@dadakarides-salt.grαπό τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε το αρχικό e-mail, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του Υποκειμένου.

12. Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το Υποκείμενο θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα κάτωθι στοιχεία:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

www.dpa.gr

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο 210 6475628

E-mail:complaints@dpa.gr

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, το Υποκείμενο πρέπει τακτικά να ενημερώνεται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει για τυχόν αλλαγές.